1 มี.ค. 2554

งาน Power Point

องค์การแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization)องค์การแห่งการเรียนรู้
การเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิต อยู่ในโลกนี้ได้สิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้  องค์การใดที่มีการเรียนรู้มีการปรับตัวที่ดีก็สามารถดำรงอยู่ได้

ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้

       องค์การเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นำในองค์การ (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์การ (Team Learning) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และทักษะร่วมกันพัฒนาองค์การ อย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันการมีองค์การแห่งการเรียนรู้นี้  จะทำให้องค์การและบุคลากรมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบของการทำงานเป็นทีม (Team working) สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้ทีมทำงานและมีการให้อำนาจในการตัดสินใจ  (Empowerment) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งจะทำให้เกิดองค์การที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขัน Learning Organization  หรือการทำให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
 
หลักการพื้นฐานสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

      1.การคิดที่เป็นระบบ (system thinking)
เซงกี้ (Senge) ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์ของกาพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้เสนอหลัการพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไว้ 5 ประการ ดังนี้
      2.ความสามารถของบุคคล (personal mastery)
      3.กรอบความคิดภายใน (mental models)
      4.การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (building share vision)
      5.การเรียนรู้ทีม (team learning)
 
คุณลักษณะสำคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้   
¨- การตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดเวลา
¨- การบูรณาการการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานอย่างมีกลยุทธ์
¨- การยกย่องให้รางวัลในความสำเร็จ และมองความล้มเหลวเป็นการเรียนรู้
¨- การมีระบบการสื่อสารที่ดี ทำให้เข้าถึงความรู้ สะดวก คล่องตัวและยืดหยุ่น
¨- การจัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง
¨- การปราถนาในคุณภาพและการปรับปรุงแก้ไข

¨
 
การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ การบริหารเพื่อให้สมาชิกทุกคนในองค์การมีจิตสำนึกในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและกลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนและใช้ประสบการณ์ร่วมกัน ร่วมกันแสวงหาภูมิปัญญาและสรรสร้างกิจกรรมที่มีคุณค่าแก่องค์การ โดยมีการดำเนินการพัฒนาในสิ่งต่อไปนี้
¨- การกำหนดพันธกิจ
¨- เชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับการดำเนินการ
¨- ประเมินศักยภาพของระบบการเรียนรู้

¨
 
(The Five Disciplines)
¨- การเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กร (Personal Mastery)
¨- ความมีสติ (Mental Model)
¨- การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ (Shared Vision)
¨- การเรียนรู้เป็นทีม ( Team Learning ) สร้างตระหนักถึงความสำคัญของการคิดที่เป็นระบบและการกระทำ
¨- เรียนรู้กลยุทธ์

¨
 
ลักษณะสำคัญ 5 ประการขององค์การแห่งการเรียนรู้
องค์การที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จะมีลักษณะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้คือ  
  1. มีการแก้ปัญหาอย่างเป็น
  2. มีการทดลองปฏิบัติ ในสิ่งใหม่
  3. มีการถ่ายทอดความรู้โดยการทำ
  4. มีการเรียนรู้จากผู้อื่น
  5. มีการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต 
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ขององค์การ
          1. สมาชิกในองค์การรู้แต่หน้าที่ของตนเองแต่ไม่รู้เป้าหมายขององค์การ 
          2. สมาชิกรู้ว่าปัญหาขององค์การอยู่ที่ใด แต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร 
          3. ทำตามแบบที่เคยทำเห็นแต่ภาพลวงตาไม่ได้แก้ปัญหาที่สาเหตุที่แท้จริง
          4. ยึดติดอยู่กับเหตุการณ์มากเกินไป
 
การพัฒนาองค์การเพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ คือ
1. Unfreeze  คือ  ขั้นเตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง

2.Change  คือ ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงเราควรจะศึกษาถึงองค์การให้เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุด
 
องค์ประกอบแห่งการเรียนรู้
      1. กำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในเชิงปฏิบัติการ
      2. กำหนดแผนงานให้ชัดเจน
      3. เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับรู้กลไกของการพัฒนาและผลกระทบทุก ด้านที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
      4. พัฒนาพื้นฐานสำคัญขององค์การเรียนรู้
      5.ทำการประเมินผล (Assessment) เพื่อปรับปรุงผลงานเสมอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น